Szukaj

Luneta celownicza Swarovski Z8i 1-8x24 L 4A-IID produktu: 9542

Luneta celownicza Swarovski Z8i 1-8x24 L 4A-I

ID produktu: 9542

Luneta celownicza Z8i całkowicie redefiniuje wydajność dzięki 8-krotnemu zoomowi i wyjątkowej optyce. Jego optymalne rozpoznawanie szczegółów jest imponujące, oparte na dużym powiększeniu, bezkompromisowej rozdzielczości obrazu w całym polu widzenia oraz wyjątkowym komforcie oglądania ułatwiającym szybkie namierzanie celu.

Cienka 30-milimetrowa (1,2 cala) rura centralna bezproblemowo pasuje do każdej myśliwskiej broni palnej. Doskonale ergonomiczna jednostka oświetleniowa i duże funkcje operacyjne sprawiają, że obsługa jest szybka i niezawodna.

Rodzina Z8i jest imponująco wszechstronna dzięki elastycznej, łatwej w montażu wieży balistycznej, przełączanej siatce celowniczej i potężnemu 8-krotnemu zoomowi. Luneta celownicza pasująca do każdego scenariusza polowania.

Zaprojektowany przez SWAROVSKI OPTIK do polowań pędzonych, Z8i 0,75-6x20 L z 8-krotnym zoomem oznacza, że ​​nigdy nie przegapisz żadnej akcji. Dzięki powiększeniu VIEWPLUS 0,75x ta luneta celownicza oferuje o 30% większe pole widzenia, podczas gdy siatka celownicza D-I została zredukowana do jednego punktu ostrości, aby umożliwić niezakłócony widok celu. Funkcja CLICKONE ma wyczuwalny klik, dzięki czemu wiesz, kiedy osiągnąłeś powiększenie 1x. Możesz także dostosować lekką, kompaktową Z8i 0,75-6x20 L do swoich szczególnych potrzeb myśliwskich dzięki naszej gamie najwyższej jakości akcesoriów.

Wyzwanie stawiane przez polowanie na grubą zwierzynę wymaga potężnego lunety celowniczej ekspertów, takiej jak Z8i 1-8x24. Wyjątkowe pole widzenia pozwala przez cały czas zachować kontrolę. Doskonały układ optyczny zapewnia doskonały komfort oglądania i zapewnia szybkie namierzanie celu.

Niezależnie od tego, czy bierzesz udział w polowaniu pędzonym czy z podchodu, Z8i 1.7-13.3x42 P to wszechstronna luneta celownicza, którą możesz mieć pod ręką. Niezwykłe pole widzenia zapewnia przegląd niezbędny do polowań pędzonych, podczas gdy lekka konstrukcja i duża wydajność podczas polowań w górach pozwalają czerpać korzyści.

Duże pole widzenia umożliwia dostrzec wszystkie szczegóły potrzebne do strzelania z dużej odległości. Z8i 2-16x50 P to wyrafinowana, wielofunkcyjna luneta do podchodzenia, a także polowania w ukryciu. Jej optyka o wysokiej jasności ujawnia, nawet w słabych warunkach oświetleniowych i o zmierzchu, kluczowe szczegóły trafienia w cel.

Tylko luneta o wysokiej jasności, taka jak Z8i 2.3-18x56 P, może dostarczyć kluczowych szczegółów nawet w słabych warunkach oświetleniowych i o zmierzchu. Dlatego ta luneta celownicza ma doskonałą optykę, która zapewnia ostre jak brzytwa obrazy nawet w trudnych sytuacjach. Duże powiększenie i dokładność szczegółów zapewniają również imponującą precyzję na długich dystansach.

Nawet przy 28-krotnym powiększeniu, Z8i 3,5-28x50 P imponuje niezwykle wysokim odwzorowaniem szczegółów. Dzięki temu idealnie nadaje się do strzałów z dużej odległości. Smukły, mocny celownik waży zaledwie 665 g (23,5 uncji) przy długości 380 mm (15 cali), co czyni go idealnym towarzyszem na wymagających fizycznie polowaniach.

SWAROLIGHT, automatyczny wyłącznik czasowy z czujnikiem przechyłu, rozpoznaje, czy luneta jest w pozycji strzeleckiej, czy nie. Oszczędza to baterię i wydłuża jej żywotność.

Luneta celownicza Z8i\u00a0ca\u0142kowicie redefiniuje wydajno\u015b\u0107 dzi\u0119ki 8-krotnemu zoomowi i wyj\u0105tkowej optyce. Jego optymalne rozpoznawanie szczeg\u00f3\u0142\u00f3w jest imponuj\u0105ce, oparte na du\u017cym\u00a0powi\u0119kszeniu, bezkompromisowej rozdzielczo\u015bci obrazu w\u00a0ca\u0142ym polu widzenia\u00a0oraz wyj\u0105tkowym komforcie ogl\u0105dania u\u0142atwiaj\u0105cym szybkie\u00a0namierzanie celu.\n

Cienka\u00a030-milimetrowa\u00a0(1,2 cala) rura centralna bezproblemowo pasuje do ka\u017cdej my\u015bliwskiej broni palnej. Doskonale ergonomiczna jednostka o\u015bwietleniowa i du\u017ce funkcje operacyjne sprawiaj\u0105, \u017ce obs\u0142uga jest szybka i niezawodna.\n

Rodzina Z8i\u00a0jest imponuj\u0105co wszechstronna dzi\u0119ki elastycznej,\u00a0\u0142atwej w monta\u017cu\u00a0wie\u017cy balistycznej, prze\u0142\u0105czanej siatce celowniczej i pot\u0119\u017cnemu\u00a08-krotnemu\u00a0zoomowi. Luneta celownicza pasuj\u0105ca do ka\u017cdego scenariusza polowania.\n

Zaprojektowany przez SWAROVSKI OPTIK do polowa\u0144 p\u0119dzonych,\u00a0Z8i 0,75-6x20 L\u00a0z 8-krotnym zoomem oznacza, \u017ce \u200b\u200bnigdy nie przegapisz \u017cadnej akcji. Dzi\u0119ki powi\u0119kszeniu\u00a0VIEWPLUS 0,75x\u00a0ta luneta celownicza oferuje o 30% wi\u0119ksze pole widzenia, podczas gdy siatka celownicza D-I zosta\u0142a zredukowana do jednego punktu ostro\u015bci, aby umo\u017cliwi\u0107 niezak\u0142\u00f3cony widok celu. Funkcja\u00a0CLICKONE\u00a0ma wyczuwalny klik, dzi\u0119ki czemu wiesz, kiedy osi\u0105gn\u0105\u0142e\u015b powi\u0119kszenie 1x.\u00a0Mo\u017cesz tak\u017ce\u00a0dostosowa\u0107 lekk\u0105, kompaktow\u0105\u00a0Z8i 0,75-6x20 L\u00a0do swoich szczeg\u00f3lnych potrzeb my\u015bliwskich dzi\u0119ki naszej gamie najwy\u017cszej jako\u015bci akcesori\u00f3w.\n

Wyzwanie stawiane przez polowanie na grub\u0105 zwierzyn\u0119 wymaga pot\u0119\u017cnego lunety celowniczej ekspert\u00f3w, takiej jak\u00a0Z8i 1-8x24.\u00a0Wyj\u0105tkowe pole widzenia pozwala przez ca\u0142y czas zachowa\u0107 kontrol\u0119.\u00a0Doskona\u0142y uk\u0142ad optyczny\u00a0zapewnia doskona\u0142y komfort ogl\u0105dania i zapewnia szybkie namierzanie celu.\n

Niezale\u017cnie od tego, czy bierzesz udzia\u0142 w polowaniu\u00a0p\u0119dzonym\u00a0czy z\u00a0podchodu,\u00a0Z8i 1.7-13.3x42 P\u00a0to wszechstronna luneta\u00a0celownicza, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cesz mie\u0107 pod r\u0119k\u0105.\u00a0Niezwyk\u0142e pole widzenia\u00a0zapewnia przegl\u0105d niezb\u0119dny do polowa\u0144 p\u0119dzonych, podczas gdy lekka konstrukcja i\u00a0du\u017ca wydajno\u015b\u0107\u00a0podczas polowa\u0144 w g\u00f3rach pozwalaj\u0105 czerpa\u0107 korzy\u015bci.\n

Du\u017ce pole widzenia\u00a0umo\u017cliwia dostrzec\u00a0wszystkie szczeg\u00f3\u0142y potrzebne do strzelania z\u00a0du\u017cej odleg\u0142o\u015bci.\u00a0Z8i 2-16x50 P\u00a0to wyrafinowana, wielofunkcyjna luneta do podchodzenia, a tak\u017ce polowania w ukryciu. Jej\u00a0optyka o wysokiej\u00a0jasno\u015bci\u00a0ujawnia, nawet w s\u0142abych warunkach o\u015bwietleniowych i o zmierzchu, kluczowe szczeg\u00f3\u0142y trafienia w cel.\n

Tylko luneta o wysokiej jasno\u015bci, taka jak\u00a0Z8i 2.3-18x56 P,\u00a0mo\u017ce dostarczy\u0107 kluczowych\u00a0szczeg\u00f3\u0142\u00f3w\u00a0nawet w s\u0142abych warunkach o\u015bwietleniowych i o zmierzchu.\u00a0Dlatego ta luneta\u00a0celownicza ma\u00a0doskona\u0142\u0105 optyk\u0119, kt\u00f3ra zapewnia ostre jak brzytwa obrazy nawet w trudnych\u00a0sytuacjach.\u00a0Du\u017ce powi\u0119kszenie i dok\u0142adno\u015b\u0107 szczeg\u00f3\u0142\u00f3w zapewniaj\u0105 r\u00f3wnie\u017c\u00a0imponuj\u0105c\u0105 precyzj\u0119\u00a0na d\u0142ugich dystansach.\n

Nawet przy 28-krotnym powi\u0119kszeniu,\u00a0Z8i 3,5-28x50 P\u00a0imponuje niezwykle wysokim odwzorowaniem szczeg\u00f3\u0142\u00f3w. Dzi\u0119ki temu idealnie nadaje si\u0119 do strza\u0142\u00f3w z du\u017cej odleg\u0142o\u015bci.\u00a0Smuk\u0142y,\u00a0mocny celownik wa\u017cy zaledwie\u00a0665 g\u00a0(23,5 uncji) przy d\u0142ugo\u015bci 380 mm (15 cali), co czyni go idealnym towarzyszem na wymagaj\u0105cych\u00a0fizycznie polowaniach.\n

SWAROLIGHT, automatyczny wy\u0142\u0105cznik czasowy z czujnikiem przechy\u0142u, rozpoznaje, czy luneta jest w\u00a0pozycji strzeleckiej, czy nie. Oszcz\u0119dza to\u00a0bateri\u0119\u00a0i wyd\u0142u\u017ca jej\u00a0\u017cywotno\u015b\u0107.","description_short":"","available_now":"","available_later":"","id":1556,"id_product":1556,"out_of_stock":2,"new":0,"id_product_attribute":"0","quantity_wanted":1,"extraContent":[],"allow_oosp":0,"category":"optyka","category_name":"Optyka","link":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i","attribute_price":0,"price_tax_exc":9430.0813010000002,"price_without_reduction":11599,"reduction":0,"specific_prices":[],"quantity":0,"quantity_all_versions":0,"id_image":"pl-default","features":[{"name":"Model","value":"Z8i","id_feature":"29","position":"0"},{"name":"Siatka celownicza","value":"4A-I","id_feature":"30","position":"1"},{"name":"Minimalne powi\u0119kszenie ","value":"1 X","id_feature":"10","position":"4"},{"name":"Maksymalne powi\u0119kszenie","value":"8 X","id_feature":"11","position":"5"},{"name":"\u015arednica soczewki obiektywu","value":"24 MM","id_feature":"8","position":"6"},{"name":"\u015arednica tubusu","value":"30 MM","id_feature":"12","position":"12"},{"name":"Transmisja \u015bwiat\u0142a","value":"93 %","id_feature":"14","position":"13"},{"name":"Widoczne pole widzenia","value":"24\u00b0","id_feature":"26","position":"20"}],"attachments":[],"virtual":0,"pack":0,"packItems":[],"nopackprice":0,"customization_required":false,"rate":23,"tax_name":"PTU PL 23%","ecotax_rate":0,"unit_price":"","customizations":{"fields":[]},"id_customization":0,"is_customizable":false,"show_quantities":false,"quantity_label":"Przedmiot","quantity_discounts":[],"customer_group_discount":0,"images":[{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"cart_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-cart_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-medium_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":452,"height":452},"large_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800}},"small":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"medium":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"large":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800},"legend":"","id_image":"18159","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"cart_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-cart_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-medium_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":452,"height":452},"large_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800}},"small":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"medium":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"large":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/17880-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800},"legend":"","id_image":"17880","cover":null,"position":"2","associatedVariants":[]},{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"cart_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-cart_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-medium_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":452,"height":452},"large_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800}},"small":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"medium":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"large":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/6811-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800},"legend":"1","id_image":"6811","cover":null,"position":"3","associatedVariants":[]}],"cover":{"bySize":{"small_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"cart_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-cart_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":125,"height":125},"home_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"medium_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-medium_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":452,"height":452},"large_default":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800}},"small":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-small_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":98,"height":98},"medium":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-home_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":250,"height":250},"large":{"url":"https:\/\/www.sklepszostak.pl\/18159-large_default\/luneta-swarovski-z8i-1-8x24-l-4a-i.jpg","width":800,"height":800},"legend":"","id_image":"18159","cover":"1","position":"1","associatedVariants":[]},"has_discount":false,"discount_type":null,"discount_percentage":null,"discount_percentage_absolute":null,"discount_amount":null,"discount_amount_to_display":null,"price_amount":11599,"unit_price_full":"","show_availability":true,"availability_message":"Obecnie brak na stanie","availability_date":null,"availability":"unavailable"}">


DANE TECHNICZNE:


 • Model: Z8i
 • Siatka celownicza: 4A-I
 • Minimalne powiększenie : 1 X
 • Maksymalne powiększenie: 8 X
 • Średnica soczewki obiektywu: 24 MM
 • Średnica tubusu: 30 MM
 • Transmisja światła: 93 %
 • Widoczne pole widzenia: 24°28.06.2022 "E"

 
 
 

Polecane artykuły myśliwskie
< >

 

Luneta celownicza Swarovski Z8i 1-8x24 L 4A-I

ID produktu: 9542

zaawansowane > Wyszukaj

Skontaktuj się

 • Właściciel (broń myśliwska, termowizja-noktowizja)
  Piotr Skawiński
  pn - pt: od 10:00 do 18:00
  tel. 605 342 234
   
 • Broń myśliwska, optyka,
  Marcin Kropidłowski
  tel. 885 342 234
   
 • Broń sportowa-bojowa-kolekcjonerska, termowizja-noktowizja
  Oskar Tuszkiewicz
  tel. 888 115 120
  Email oskar@skawinski.pl
   
 • Kierownik warsztatu
  Leszek Zabrocki
  tel. 605 342 233
   
 • Sprzedaż internetowa, wysyłki, akcesoria
  Ewa Kotarska (Sklep w Bytowie)
  pn - pt: od 9:00 do 17:00 sobota: od 9:00 do 14:00 Obsługa sprzedaży internetowej od pn - pt
  tel. 59 822 7293
  tel. kom. 609 768 377
  Email bytow@skawinski.pl
   
 • Sklep jeździecki i myśliwski w Kościerzynie
  Natalia Szulta (Sklep w Kościerzynie)
  pn - pt: od 9:00 do 17:00 sobota: od 9:00 do 14:00
  tel. 58 686 81 60
  tel. kom. 697 979 035
  Email koscierzyna@skawinski.pl
   
 • Dział Handlowy Dziemiany
  Marzena Majkowska
  pn - pt: od 8:00 do 16:00
  tel. 782 180 280
  Email dziemiany.marzena@skawinski.pl
   
 • Szafy na broń, Akcesoria do broni (kabury, magazynki, moderatory itp.)
  Elwira Wałdoch
  pn - pt: od 10:00 do 18:00
  tel. 797 958 633
  Email dziemiany.elwira@skawinski.pl
   
 • Zaliczki, Reklamacje, termowizja/noktowizja
  Mariola Hering
  tel. 609 768 366
  Email dziemiany.mariola@skawinski.pl
   
 • Sprzedaż hurtowa, broń sportowa i kolekcjonerska
  Agata Skawińska
  pn - pt: 8:00 - 12:00
  tel. 889 650 942
  Email agata@skawinski.pl
   
 • Właścicielka (księgowość, skargi)
  Urszula Skawińska
  pn - pt: od 10:00 do 18:00 sobota: od 10:00 do 14:00
  tel. 603 932 364
  Email dziemiany@skawinski.pl
   

Firmowy sklep myśliwski

83-425 Dziemiany
ul. Partyzantów 5 A
tel. (58) 688-03-81

e-mail: dziemiany@skawinski.pl

Zapraszamy do firmowego sklepu myśliwskiego, profesjonalnej rusznikarni oraz podziemnej stumetrowej strzelnicy.

 
mak